Všeobecné obchodní podmínky

1    Obecná ustanovení

1.1    Organizátorem věrnostního programu je společnost Richter + Frenzel s.r.o., se sídlem U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ: 61852325, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31131  (dále jen „organizátor“).

1.2    Účastníkem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která splnila a dále bude splňovat tyto všeobecné podmínky a pravidla pro účast ve věrnostním programu (dále jen „účastník“). Účastníci mohou za takto získané body vybrat benefity dle pravidel.

1.3    Uživatelem je fyzická osoba, která je oprávněna účastníkem jeho jménem nakupovat zboží od organizátora, která se bude jménem účastníka registrovat v rámci věrnostního programu, která je oprávněna vybrat a převzít benefity jménem účastníka a která bude kontaktní osobou pro veškerou komunikaci související s věrnostním programem (dále jen “uživatel”). 

1.4    VP je určen účastníkům a umožňuje jim sbírat věrnostní (dále jen „body“) při nákupu vybraného zboží R+F.

2    Členství ve věrnostním programu a pravidla


2.1    Věrnostní program je určen účastníkům – velkoobchodním zákazníkům (tj. právnickým a fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění či jiného než živnostenského oprávnění se sídlem na území České republiky) společnosti Richter + Frenzel s.r.o. Účastníkem věrnostního programu nemůže být koncový zákazník, tj. fyzická osoba nepodnikající. Velkoobchodním zákazníkem ve smyslu těchto pravidel je zákazník s ročním obratem ve výši stanovené organizátorem pro příslušný kalendářní rok, kterého bylo dosaženo v souvislosti s  podnikatelskou činností zákazníka.

2.2    Podmínkou účasti účastníka ve věrnostním programu je:

2.2.1    online vyplnění návrhu na registraci na internetových stránkách https://b2b.r-f.cz/registrace?vp (viz čl. 2.3);

2.2.2    povaha účastníka;
 
2.2.3    dodržení platební morálky ze strany účastníka, tj. dodržení smluvené splatnosti závazků v posledním roce před podáním návrhu na registraci a po dobu účasti ve věrnostním programu;

2.2.4    neexistence žádných závazků po splatnosti ze strany účastníka vůči organizátorovi;

2.2.5    udělení souhlasu organizátora s registrací do věrnostního programu po prověření splnění pravidel.

2.3    Pro registraci do věrnostního programu účastník a uživatel vyplní tyto údaje: ohledně účastníka: název firmy dle OR či jméno a příjmení podnikající osoby, IČ, sídlo PO či místo podnikání u FO, e-mail, telefon. Ohledně uživatele: jméno, příjmení, pozice zastávaná u účastníka, e-mail, telefon

Podmínkou registrace uživatele je účast účastníka v tomto programu a souhlas účastníka s registrací uživatele. Předpokládá se, že souhlas účastníka je odvolán v případě učinění právního úkonu směřujícího k ukončení pracovního poměru resp. jiného podobného právního vztahu (smlouva o dílo, mandátní smlouva, atd.) ze strany účastníka jako zaměstnavatele (objednatel, mandant) anebo uživatele jako zaměstnance (zhotovitel, mandatář). Účastník sděluje v takovém případě organizátorovi tuto skutečnost neprodleně spolu se sdělením nového oprávněného uživatele, který je oprávněn převzít benefity jménem účastníka.

2.4    Zasláním návrhu na registraci vyjadřují účastník a uživatel souhlas s pravidly, zejména s čl. 1.3, a dojde-li k registraci ze strany organizátora, zavazují se tato pravidla v plném rozsahu dodržovat. Dále účastník a uživatel potvrzují, že všechny informace, které uvedli při vyplnění návrhu na registraci, jsou úplné a pravdivé.

3    Sbírání a uplatňování bodů

3.1    Při nákupu zboží vybraných dodavatelů R+F je účastníkovi VP automaticky přičten odpovídající počet bodů. Hodnota bodu se v rámci dodavatelů liší. Hodnoty bodů dle dodavatele jsou uvedeny na stránkách B2B v sekci VP https://b2b.r-f.cz/vernostni-program/partneri. Informace o aktuálním stavu bodového účtu účastníka jsou uvedeny na adrese https://b2b.r-f.cz/vernostni-program.

3.2    Připočtení bodů je okamžité v případě hotovostní platby. V případě zakoupení zboží na fakturu, proběhne připočtení bodů v momentě zaúčtování platby R+F ze strany účastníka, při uhrazení faktury ve splatnosti, (připsání finančních prostředků na účet R+F nejpozději v den splatnosti). Na faktury uhrazené po splatnosti nebude brán zřetel.

3.4    Dojde-li dodatečně ke zrušení nákupu a/nebo platby, budou body přičtené na základě příslušného nákupu resp. platby organizátorem dodatečně odečteny. Benefity poskytnuté v takovém případě však není účastník povinen vrátit.

3.5    Benefitem věrnostního programu se rozumí dárky zveřejněné na stránkách https://b2b.r-f.cz/vernostni-program/odmeny. Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment v průběhu programu měnit. Benefity v rámci VP může vybírat uživatel na základě dosažených bodů. Volbu benefitů musí učinit uživatel online. Benefity budou doručeny na adresu uvedenou při registraci, či budou k vyzvednutí na příslušné pobočce R+F do 1 měsíce od objednání.

3.6    Body je možné čerpat po celou dobu členství účastníka ve VP. Za body nelze požadovat finanční náhradu. Na benefity v rámci VP nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

3.7    Organizátor si vyhrazuje možnost časově omezených akcí s rozdílnými hodnotami bodu a právo na stanovení expirace bodů, tj. vypršení jejich platnosti. Platnost bodů vyprší uplynutím 12 měsíců od posledního přihlášení do VP.

4    Ukončení účasti ve věrnostním programu

4.1    V případě porušení pravidel věrnostního programu účastníkem resp. uživatelem, zejména podmínek účasti resp. z dalších vážných důvodů bude účastník resp. jeho uživatel, jenž tato pravidla porušil, z věrnostního programu s okamžitou účinností vyřazen. Ukončení účasti nabývá v tomto případě účinnosti zasláním emailu o vyřazení na e-mailovou adresu účastníka nebo uživatele vyplněnou při registraci. To samé platí v případě, kdy účastník nebo uživatel uvedl v návrhu na registraci záměrně nepravdivé nebo nepřesné údaje.

4.2    V ostatních případech je organizátor oprávněn ukončit účast účastníka ve věrnostním programu výpovědí, a to na konci měsíce s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne po zaslání výpovědí na e-mailovou adresu účastníka nebo uživatele vyplněnou při registraci.

4.3    Z věrnostního programu má účastník nebo uživatel možnost se odhlásit. V předmětu zprávy musí účastník nebo uživatel uvést NEZASÍLAT. Odhlášení uživatele nemá vliv na účast účastníka prostřednictvím jiných uživatelů. Ukončení účasti nabývá v tomto případě účinnosti doručením zprávy o ukončení účasti.

4.4    V případě ukončení účasti v programu dle čl. 5.1 účastník nemůže získat další body a nemá nárok na benefity vyplývající z účasti ve věrnostním programu za již získané body pro výběr benefitů. V ostatních případech ukončení účasti ve věrnostním programu nemůže účastník po ukončení účasti získat další body a body již získané mohou být uplatněny ve lhůtě 6 měsíců od data ukončení účasti. Po uplynutí této lhůty nárok na čerpání benefitů zaniká.

5    Ukončení věrnostního programu


5.1    Organizátor si vymezuje právo věrnostní program kdykoliv ukončit (bez uvedení důvodu), doplnit nebo změnit. Účinnost ukončení resp. doplnění resp. změny věrnostního programu resp. pravidel, nastává okamžikem zveřejnění na internetových stránkách věrnostního programu https://b2b.r-f.cz/vernostni-program a zasláním zprávy o tom účastníkovi a uživateli. V případě ukončení věrnostního programu má účastník právo na čerpání benefitů do 6 měsíců od data jeho ukončení. Po tomto termínu nárok na čerpání benefitů zaniká.
 

6    Závěrečná ustanovení


6.1    Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním věrnostního programu, a to včetně jeho přerušení, odvolání či úpravy jeho podmínek. Organizátor si dále vyhrazuje právo ve sporných případech (např. správnost připočítaných bodů) rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

6.2    Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi organizátorem a účastníky příslušnými ustanoveními legislativy České republiky v platném znění, zejména zákonem, č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

6.3    Neplatnost, neúčinnost, neproveditelnost jednoho ustanovení těchto pravidel nemá vliv na platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení. Naopak, neplatné, neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení je třeba nahradit v souladu se zásadami dobré víry takovým platným ustanovením, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

6.4    Novější Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu organizátora ruší podmínky vydané dříve. Aktuální Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu organizátora jsou zveřejněny na internetových stránkách věrnostního programu https://b2b.r-f.cz/vernostni-program. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu. V případě změny organizátor zasílá účastníkovi oznámení o změně na e-mailovou adresu uživatele.

6.5    Tento věrnostní program není veřejným příslibem ani návrhem smlouvy.

6.6    Tyto všeobecné podmínky a pravidla jsou platné a účinné od 5. 1. 2014.